วิธีตรวจสอบเงินคืนภาษี 2564 ; ทำยังไง ได้เงินเมื่อไหร่ – ยังไง

วิธีตรวจสอบเงินคืนภาษี 2564 ; ทำยังไง ได้เงินเมื่อไหร่ – ยังไง

ในวันนี้ (28 เม.ย. 2565) ทาง The Thaiger จะพอไปดูกันกับ วิธีตรวจสอบเงินคืนภาษี 2564 (2022) ที่ซึ่งเป็นกระบวนการหลังจากที่ได้ทำการยื่นแบบภาษีประจำปีเพื่อแสดงรายได้กันไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565 (แบบออนไลน์ จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2565) ในกรณีที่พบว่ามีดำเนินการชำระภาษีเกิน

โดยวิธีตรวจสอบเงินคืนภาษี 2564 นั้น สามารถดำเนินการได้ดังนี้

– เว็บไซต์กรมสรรพากร http://www.rd.go.th > เลือกเมนู e-Refund สอบถามการคืนภาษี โดยเลือกปีภาษีที่ต้องการค้นหา กรอกชื่อ,สกุล เลขประจำตัวประชาชน หรือเลขผู้เสียภาษีอากร​ (ระบบจะแสดงปีภาษีให้คัดค้นได้ย้อนหลัง 2 ปีภาษี)

– ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center : 1161)

– สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามภูมิลำเนาที่ปรากฏในหน้าแบบแสดงรายการ

ในส่วนของการส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาขอคืนเงินภาษีนั้น สามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

– ทำการส่งด้วยตนเอง ณ สำนักงานสรรพากร

– ผ่านทางโทรสาร (FAX) ตามหมายเลขโทรสารที่ระบุใน “ใบนำส่งเอกสาร”

– ไปรษณีย์ โดยส่งตามที่อยู่ที่ระบุใน “ใบนำส่งเอกสาร”

– ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบ EDSS ผ่านทางเว็บไซต์กรมสรรพากร http://www.rd.go.th > เลือกเมนู e-Refund สอบถามการคืนภาษี > พิมพ์ชื่อผู้เสียภาษี-นามสกุล (ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ) และเลขประจำตัวประชาชน กดปุ่ม สอบถาม และ upload เอกสารที่เมนู “นำส่งเอกสารประกอบพิจารณาการคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” ไฟล์ที่อนุญาตให้ upload : JPG,PNG,BMP,TIF,PDF รวมขนาดของไฟล์ทั้งหมดไม่เกิน 20 MB ต่อครั้ง และสามารถนำส่งได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทั้งนี้ ระบบไม่รองรับไฟล์ PDF ที่มี Password หรือ Secured

หมายเหตุ 1. การส่งเอกสารประกอบการขอคืนภาษีฯ ตามวิธีการในข้อ 1.- 3. ให้พิมพ์ใบนำส่งเอกสารส่งไปพร้อมกับเอกสารที่นำส่งด้วย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาคืนภาษี (ให้ระบุจำนวนแผ่นของเอกสารที่นำส่ง พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ กรณีที่เอกสารไม่ชัดเจนเจ้าหน้าที่จะได้สามารถติดต่อกลับได้) และสามารถพิมพ์ใบนำส่งเอกสารได้ที่ เมนู e-Refund สอบถามการคืนภาษี

2. กรณียื่นแบบฯ กระดาษ สามารถตรวจสอบได้ภายหลังจากวันที่ยื่นแบบฯ แล้ว 1 วัน

ทางด้านของช่องทางการคืนเงินภาษีนั้น มีด้วยกันดังนี้

– บัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก โดยกรมสรรพากรจะทำการโอนเงินภาษีที่ได้อนุมัติคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ สำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนกับบัญชีเงินฝากธนาคารและได้แจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว

– สาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรณีผู้ขอคืนเงินภาษีไม่ประสงค์รับเงินภาษีคืนด้วยการโอนเงินภาษีคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ กรมสรรพากรจะออกหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ค.21) เป็นหลักฐานเพื่อนำไปติดต่อรับเงินคืนที่สาขาธนาคารธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดังนี้

– สำหรับผู้ขอคืนที่ไม่สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กรณี ชาวต่างชาติ ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล วิสาหกิจชุมชน และกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง กรมสรรพากรจะออกหนังสือ ค.21 (หนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) พร้อมเช็ค โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่บนแบบแสดงรายการให้ผู้ขอคืน เพื่อนำไปเข้าบัญชีเงินฝากที่สาขาธนาคารเท่านั้น

โดยการดำเนินการขอรับเงินคืนภาษีนั้น จะใช้เวลาภายใน 3 เดือน กรณีมีเอกสารชัดเจนแสดงว่า ได้มีการเสียภาษีไว้เกิน ผิด ซ้ำหรือไม่มีหน้าที่ต้องเสีย นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอคืนเงินภาษีด้วยแบบ ภ.ง.ด.90/91 ที่แจ้งความประสงค์ขอคืนเงินภาษี หรือแบบ ค.10

ผู้ที่ดำเนินการยื่นเรื่องขอรับเงินคืนภาษีไปแล้ว สามารถทำการตรวจสอบได้ด้วยกัน 3 ช่องทาง ได้แก่

1. ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร โดยระบบจะแจ้งว่า “กรมสรรพากรได้นำเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ….” ให้คลิกที่ปุ่ม “สอบถามชื่อธนาคารที่นำเงินคืนภาษีเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารแบบพร้อมเพย์”

2. ผ่านกสมุดบัญชีเงินฝากทุกบัญชีของทุกธนาคารที่มี ว่าเคยเปิดบัญชีไว้กับธนาคารใดบ้าง

3. ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารใด สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร, ตู้ ATM หรือ Application Mobile ของแต่ละธนาคาร

ในกรณีที่ยังไม่ได้เงินคืนภาษี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบเช็คเงินสด สามารถดำเนินการติดต่อขอให้ออกหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค.21 ฉบับใหม่ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามที่อยู่ที่ปรากฏในแบบแสดงรายการ หรือยื่นคำร้องขอให้ออกหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป